loader image

فضای زندگی بخش مهمی از زندگی است،
گرم‌تر، راحت‌تر یا دلپذیرتر، درباره عشق است، و در مورد کرامت است.
فناوری در حال تغییر نحوه ارتباط مردم با محیط است،
خوشبختانه، ما در حال تبدیل شدن به شرکت کنندگان و مشارکت کنندگان در این دوره هستیم.

به همه افراد Oribo و کاربران Oribo
علامت
مدیرعامل ORVIBO

ماموریت اوریبو

یک تجربه زندگی بسیار هوشمند و زیبا برای کاربران جهانی ایجاد کنید

ارزش های اصلی اوریبو

وفادار به عشق نوآوری ناب
به کاوش، جستجوی حقیقت و تمرین ادامه دهید
کاربر اول، striver-oriented

وفادار به عشق
نوآوری ناب

عشق و نوآوری نیروی محرکه ORVIBO برای ادامه حرکت رو به جلو است. ما به عشق وفادار هستیم، نوآوری را تشویق می‌کنیم، خود را تکرار می‌کنیم و به تدریج اصلاح می‌شویم. تمام کارهایی که نمی توانند ارزش افزوده را افزایش دهند اتلاف هستند. نوآوری ناب بهبود عملکرد کلی و کارایی تولید شرکت از طریق نوآوری مستمر است. برای تحقق رویای نهایی ایجاد یک خانه واقعاً هوشمند، مردم ORVIBO تلاش های بی وقفه ای را برای بهبود تجربه مردم و فضای زندگی با اشتیاق به تعالی به مدت ده سال انجام داده اند.

وفادار به عشق
نوآوری ناب

عشق و نوآوری نیروی محرکه ORVIBO برای ادامه حرکت رو به جلو است. ما به عشق وفادار هستیم، نوآوری را تشویق می‌کنیم، خود را تکرار می‌کنیم و به تدریج اصلاح می‌شویم. تمام کارهایی که نمی توانند ارزش افزوده را افزایش دهند اتلاف هستند. نوآوری ناب بهبود عملکرد کلی و کارایی تولید شرکت از طریق نوآوری مستمر است. برای تحقق رویای نهایی ایجاد یک خانه واقعاً هوشمند، مردم ORVIBO تلاش های بی وقفه ای را برای بهبود تجربه مردم و فضای زندگی با اشتیاق به تعالی به مدت ده سال انجام داده اند.

وفادار به عشق
نوآوری ناب

عشق و نوآوری نیروی محرکه ORVIBO برای ادامه حرکت رو به جلو است. ما به عشق وفادار هستیم، نوآوری را تشویق می‌کنیم، خود را تکرار می‌کنیم و به تدریج اصلاح می‌شویم. تمام کارهایی که نمی توانند ارزش افزوده را افزایش دهند اتلاف هستند. نوآوری ناب بهبود عملکرد کلی و کارایی تولید شرکت از طریق نوآوری مستمر است. برای تحقق رویای نهایی ایجاد یک خانه واقعاً هوشمند، مردم ORVIBO تلاش های بی وقفه ای را برای بهبود تجربه مردم و فضای زندگی با اشتیاق به تعالی به مدت ده سال انجام داده اند.

ORVIBO Vision

تبدیل شدن به عصر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا
شرکتی با بیشترین ارزش کاربری و ارزش اجتماعی

اسکرول به بالا